##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Gen thụ thể Prolactin (PRLR) và gen hormone sinh trưởng (GH) được xem là những gen ứng cử về tiềm năng di truyền để nâng cao năng suất đẻ trứng ở gia cầm. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định đa hình các nucleotide tại vị trí exon 5 gen PRLR và intron 1 gen GH của gà Ri lai bằng kỹ thuật PCR-RFLP. Tổng số 30 mẫu máu của gà Ri lai ở giai đoạn đẻ trứng đã được thu thập từ 10 nông hộ ở các huyện Quảng Điền và Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế để phân tích đa hình gen. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở gà Ri lai, đa hình intron 1 gen GH xuất hiện 3 kiểu gen là AA, AB và BB. Kiểu gen AA của đa hình intron 1 gen GH xuất hiện với tần số thấp (0,07), trong khi đó kiểu gen BB xuất hiện với tần số cao (0,53). Tại vị trí exon 5 gen PRLR không phát hiện tính đa hình (100% mẫu máu của gà Ri lai nghiên cứu đều mang kiểu gen AA). Các kết quả này là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu về mối quan hệ giữa tính đa hình tại các vị trí exon 5gen PRLR và intron 1 gen GH với các đặc điểm kiểu hình của gà Ri lai nhằm chọn lọc những quần thể gà có năng suất trứng cao.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Thủy, N. T., Quân, L. V., Châu, H. L. Q., Hải, D. T., Hương, D. T., & Thuận, P. T. D. (2022). ĐA HÌNH EXON 5 CỦA GEN THỤ THỂ PROLACTIN VÀ INTRON 1 CỦA GEN HORMONE SINH TRƯỞNG Ở GÀ RI LAI ĐƯỢC NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 6(2), 2944–2949. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n2y2022.909
Chuyên mục
Bài báo