##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

TÓM TẮT


Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá được ảnh hưởng của việc xử lý nước nóng kết hợp với 1-methylcyclopropene (1-MCP) đến một số chỉ tiêu chất lượng bơ (Booth 7) trong thời gian bảo quản. Bơ sau khi thu hoạch được xử lý nước nóng ở các mức nhiệt độ 45℃; 47℃; 49℃; 51℃ trong 10 phút, các mẫu được bảo quản ở điều kiện thường (nhiệt độ: 25 - 30℃, RH: 70 - 80%), sau đó, quả tiếp tục được nhúng trong dung dịch 1-MCP với các nồng độ 420 ppb; 440 ppb; 460 ppb; 480 ppb trong 60 giây. Quả được làm khô ráo bề mặt và xếp vào các ngăn trong các thùng carton giấy và bảo quản ở điều kiện nhiệt độ 8±1℃ (RH: 80 - 90%). Mẫu không xử lý nước nóng (ĐC) và mẫu không xử lý 1-MCP (ĐC1) được sử dụng làm mẫu đối chứng. Cường độ hô hấp, cường độ sản sinh ethylene, hàm lượng acid tổng số, hàm lượng lipid tổng số, tỷ lệ hao hụt khối lượng, tỷ lệ hư hỏng được phân tích và đánh giá trong quá trình bảo quản. Kết quả nghiên cứu cho thấy; quả bơ xử lý nước nóng ở nhiệt độ 49℃ kết hợp với 1-MCP 460 ppb trong thời gian 60 giây có tác dụng kìm hãm và làm giảm cường độ hô hấp, ức chế cường độ sản sinh ethylene, duy trì chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản quả bơ đến 33 ngày sau thu hoạch.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Trần Thị Kim, N., Le Van, L., Lê Thanh, L., Nguyễn Đức, C., Hồ Sỹ, V., & Nguyễn Văn , T. (2022). ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ NƯỚC NÓNG KẾT HỢP 1-METHYLCYCLOPROPENE ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG BƠ BOOTH 7 TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 6(3), 3285–3295. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n3y2022.958
Chuyên mục
Bài báo