##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến biến động và phân mảnh rừng tự nhiên. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp viễn thám và phân tích dữ liệu không gian dựa trên cơ sở GIS. Ba cảnh ảnh của vệ tinh Landsat 5 TM năm 2005 và Landsat OLI năm 2015 và 2020 đã được sử dụng để phân tích biến động và phân mảnh rừng tự nhiên ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2005 - 2015 và 2015 - 2020. Kết quả cho thấy rừng tự nhiên đã giảm từ 76,77% năm 2005 xuống còn 75,41% năm 2015 và 73,79% năm 2020. Tỷ lệ diện tích rừng tự nhiên và phân mảnh rừng thay đổi trong giai đoạn 2005-2015 và 2015-2020 tương ứng là 0,41%; 1,77% và 1,93%; 2,32%. Những nhân tố được xác định có ảnh hưởng lớn nhất đến biến động và phân mảnh rừng tự nhiên từ năm 2005 đến 2020, bao gồm các khu rừng tự nhiên ở độ cao (≤ 300 m), độ dốc (≤ 150), tiếp cận các con đường (≤ 2000 m), các con sông suối (≤ 1000 m) và khu dân cư gần gần nhất (≤ 4000 m), rừng TXP, hỗn giao gỗ tre nứa, rừng TXN, bìa rừng, rừng cách ly thuộc rừng sản xuất và phòng hộ do UBND các xã và các cộng đồng quản lý. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho các nhà quản lý lâm nghiệp đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ rừng tự nhiên có hiệu quả ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế trong tương lai.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Nguyễn Văn, L., Dương Văn, T., Hồ Đăng, N., Nguyễn, H., & Nguyễn Hữu, T. (2022). PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG VÀ PHÂN MẢNH RỪNG TỰ NHIÊN Ở HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 6(3), 3239–3252. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n3y2022.957
Chuyên mục
Bài báo