##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

“Làng thông minh – Xã Kết Nối” (LTM – XKN) là một mô hình chuyển đổi số ở khu vực nông thôn với cấp tác động là làng, xã kết hợp với các thành phần cấu thành của Nông thôn mới (NTM). Giai đoạn 2021 – 2025, Chính phủ đặt ra mục tiêu chương trình NTM phải gia tăng về số lượng và chất lượng các xã NTM thông qua ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung tiêu chí NTM, các mô hình NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trong đó đề ra một số chỉ tiêu định hướng chuyển đổi số NTM lồng ghép vào các tiêu chí. Trên cơ sở tham khảo các tiêu chí đánh giá xã NTM ở giai đoạn mới, phân tích các bộ tiêu chí đánh giá làng thông minh (LTM) trên thế giới, nhóm nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí LTM – XKN gồm 5 nhóm tiêu chí với 19 tiêu chí và 36 chỉ số cụ thể. Đồng thời đánh giá sự phù hợp, khả thi của bộ tiêu chí so với thực tiễn triển khai NTM tại Việt Nam thông qua khảo sát hiện trạng đáp ứng một số xã đạt chuẩn NTM và kết quả triển khai mô hình LTM – XKN tại xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Hoàng Hữu, H., Lê Anh, H., & Nguyễn Đình, T. (2022). NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHÍ “LÀNG THÔNG MINH – XÃ KẾT NỐI” PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XÃ NÔNG THÔN MỚI. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 6(3), 3215–3229. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n3y2022.927
Chuyên mục
Bài báo