##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Ba kích tím (Morinda officinalis How.) là cây có giá trị dược liệu cao nên được trồng trong những năm gần đây. Việc thuần dưỡng cây nuôi cấy mô thành công góp phần cung cấp nguồn cây giống chất lượng tốt cho sản xuất. Các thí nghiệm về ảnh hưởng của thành phần giá thể, độ che sáng, loại phân và liều lượng bón đến tỷ lệ sống, sinh trưởng và phẩm chất của cây con được triển khai tại Trung tâm thực hành và nghiên cứu Lâm nghiệp Hương Vân, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng cây con ba kích tím nuôi cấy mô được thuần dưỡng ở giai đoạn vườn ươm sử dụng công thức giá thể ruột bầu với 85% đất phù sa + 15% phân chuồng hoai mục, độ che sáng 50% và sử dụng phân hữu cơ vi sinh bón thúc với liều lượng 300 g/m2 bầu, sau 6 tháng đạt chiều cao 22,40 ± 1,41 cm, đường kính gốc 1,90 ± 0,06 mm, số lá ≥ 11,46 ± 0,53 lá/cây, tỷ lệ sống 86,1% và 87,1% cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn. Kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong việc thuần dưỡng cây giống nuôi cấy mô ở giai đoạn vườn ươm, góp phần tạo ra nguồn giống đủ phục vụ cho công tác trồng, phát triển bền vững cây ba kích.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Hùng, L. T., Hà H. T., Cường P., Đức T. M., & Hiếu H. K. (2022). ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÂY BA KÍCH TÍM (Morinda officinalis How.) NUÔI CẤY MÔ TRONG QUÁ TRÌNH THUẦN DƯỠNG Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 6(2), 3058–3066. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n2y2022.910
Chuyên mục
Bài báo