##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Bài báo này nhằm mục đích trình bày phương pháp và kết quả của việc đánh giá mức độ tổn thương do sự biến đổi khí hậu của đô thị thành phố Đông Hà dựa trên bộ chỉ thị gồm 25 tiêu chí của 3 hợp phần là phơi nhiễm (E), nhạy cảm (S) và khả năng thích ứng (AC). Các dữ liệu thô được chuẩn hóa và tính toán trọng số nhằm sắp xếp phân hạng kết quả dựa theo các tiêu chí để đánh giá mức độ tổn thương. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đô thị thành phố Đông Hà có giá trị tổn thương dao động trong khoảng từ - 0,0422 đến 0,3226, được chia thành 3 nhóm mức độ gồm: (i) Nhóm mức độ tổn thương cao chiếm 33,33% gồm phường 4, phường Đông Thanh, phường Đông Lương. Đây là các phường ven trung tâm thành phố Đông Hà, có yếu tố phơi nhiễm và nhạy cảm cao trong khi năng lực thích ứng thấp; (ii) Nhóm mức độ tổn thương trung bình chiếm 44,44% gồm phường 3, phường 5, phường Đông Lễ, phường Đông Giang. Đây là các phường có yếu tố nhạy cảm và phơi nhiễm ở mức vừa phải nhưng có năng lực thích ứng khi xảy ra các thiên tai thấp; (iii) Nhóm mức độ tổn thương thấp chiếm 22,22% gồm phường 1 và phường 2. Đây là các khu vực có các yếu tố nhạy cảm và phơi nhiễm ở mức thấp trong khi có năng lực thích ứng tốt.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Đỗ Minh Phượng, T. ., & Văn Tiệp, N. (2022). ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 6(1), 2901–2910. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n1y2022.878
Chuyên mục
Bài báo