##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá thực trạng áp dụng các biện pháp an toàn khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) của nông dân trồng lúa ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 80 hộ trồng lúa ở 2 xã Quảng Phú và Quảng Thọ theo bảng hỏi thiết kế sẵn, mỗi xã 40 hộ. Bảng hỏi được xây dựng trên cơ sở bộ tiêu chí gồm 41 biện pháp an toàn khi sử dụng thuốc BVTV và chia thành 4 nhóm để đánh giá mức độ nhận thức và thực hành của người trồng lúa. Kết quả cho thấy người trồng lúa nhận thức khá đầy đủ về các biện pháp an toàn và đã áp dụng ở mức các độ khác nhau. Nhóm các biện pháp vệ sinh sau sử dụng và nhóm các biện pháp về cách thức sử dụng thuốc BVTV có mức độ nhận thức cao và thực hành triệt để nhất. Nhóm các biện pháp sử dụng đồ bảo hộ là nhóm ít được người dân đánh giá quan trọng nên thực hành hạn chế. Thông qua phát hiện các rào cản chính về thiếu thông tin, sợ tốn chi phí, thiếu hiểu biết về thiết bị bảo hộ của người trồng lúa, nghiên cứu này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các hoạt truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi thực hành các biện pháp an toàn khi sử dụng thuốc BVTV.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Thị Hoa Sen, L. ., Văn Rớt, Đoàn, Tiến Dũng, N., & Đăng Nhật, N. (2022). NHẬN THỨC VÀ THỰC HÀNH CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA NÔNG DÂN TRỒNG LÚA Ở HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 6(1), 2891–2900. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n1y2022.847
Chuyên mục
Bài báo