##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm tìm ra phương pháp cho ăn gián đoạn thích hợp nhất để tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, giảm chi phí thức ăn trong nuôi thương phẩm ếch Thái Lan (Rana tigerina). Thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức, 3 lần lặp lại, bao gồm NT - đối chứng (cho ăn liên tục); NT2:1 (cho ăn 2 ngày và gián đoạn 1 ngày); NT4:1 (cho ăn 4 ngày và gián đoạn 1 ngày); NT6:1 (cho ăn 6 ngày và gián đoạn 1 ngày). Ếch thí nghiệm (khối lượng 18,3 g) được nuôi trong bể composite (500 L/bể) với mật độ 60 con/bể và cho ăn 3 lần/ngày (8 giờ, 17 giờ và 20 giờ) bằng thức ăn công nghiệp 35% đạm (Ranalis). Sau 60 ngày nuôi, nghiệm thức NT6:1 đạt tăng trưởng cao nhất (tăng trưởng là 106,7 g; tốc tộ tăng trưởng tuyệt đối là 1,78 g/ngày) và không khác biệt so với NT - đối chứng (p > 0,05). Tuy nhiên, hệ số chuyển hóa thức ăn ở NT6:1 (1,17) thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với NT - đối chứng (p < 0,05). Tỷ lệ sống dao động từ 83,9 - 88,9% và khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (p > 0,05). Chi phí thức ăn cho 1 kg ếch tăng trọng ở nghiệm thức NT6:1 đã giảm được 17,5% so với NT - đối chứng. Như vậy, nghiệm thức cho ăn 6 ngày và gián đoạn 1 ngày có thể ứng dụng trong nuôi ếch Thái Lan thương phẩm.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Phong, L. Q. (2022). ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CHO ĂN GIÁN ĐOẠN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẾCH THÁI LAN (Rana tigerina) GIAI ĐOẠN NUÔI THƯƠNG PHẨM. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 6(1), 2762–2768. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n1y2022.820
Chuyên mục
Bài báo