##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định đặc tính hóa học đất phèn trồng khóm tại xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang nhằm đề xuất yếu tố trở ngại về đất cho canh tác khóm. Tổng số 15 mẫu đất được thu ở tầng 0-20 cm từ 15 vườn trồng khóm. Kết quả phân tích cho thấy đất trồng khóm ở ngưỡng rất chua. Ngoài ra, hàm lượng Al3+ và Fe2+ lên đến 20,4 meq Al3+/100 g và 787,8 mg/kg. Hàm lượng đạm tổng số được đánh giá ở mức trung bình, và lượng đạm hữu dụng được xác định ở dạng NH4+ là 40,4 - 227,4 mg/kg và NO3- có giá trị 13,1 - 96,3 mg/ kg. Hàm lượng lân tổng số thuộc nhóm giàu lân, nhưng hàm lượng lân dễ tiêu ở ngưỡng trung bình. Bên cạnh đó, hàm lượng lân khó tiêu Al-P, Fe-P và Ca-P đạt giá trị trung bình lần lượt là 42,9, 202,3 và 20,6 mg/kg. Hàm lượng cation được đánh giá ở ngưỡng trung bình. Hàm lượng chất hữu cơ được xác định ở mức cao. Nhìn chung, đất canh tác khóm có độ phì nhiêu ở mức trung bình. Cần bón lân từ sản phẩm sinh học để hạn chế lân bị cố định bởi nhôm và sắt.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Quốc Khương, N., Hoàng Trọng, C., Vĩnh Thúc, L., Ngọc Hữu, T., & Ngọc Thanh Xuân, L. (2022). ĐẶC TÍNH HÓA HỌC ĐẤT PHÈN TRỒNG KHÓM (Ananas comosus) VỤ TƠ TẠI XÃ TÂN TIẾN, THÀNH PHỐ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 6(1), 2835–2840. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n1y2022.666
Chuyên mục
Bài báo