##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu ảnh hưởng của bao hạt giống đậu xanh bằng nanochitosan và dịch chiết vi khuẩn Pseudomonas putida (P. putida) đến sinh trưởng, hạn chế bệnh hại trong điều kiện in vivo. Các thí nghiệm được bố trí một nhân và kết hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy bao hạt giống đậu xanh bằng hỗn hợp nanochitosan và dịch chiết vi khuẩn đối kháng P. putida làm cho tỷ lệ nảy mầm đạt 100%; tốc độ ra lá trung bình nhanh hơn đối chứng 1,17 lá và làm tăng chiều cao (đạt 25,96 cm sau 20 ngày gieo), cao hơn so với đối chứng 3,18 cm. Khả năng hạn chế bệnh của các cây đậu xanh bao hạt bằng hỗn hợp nanochitosan và dịch chiết vi khuẩn P. putida cao hơn so với bao hạt giống bằng từng yếu tố tác nhân sinh học và đối chứng, hạt giống đậu xanh bao hỗn hợp nanochitosan và dịch chiết vi khuẩn đối kháng P. putida có chỉ số AUDPC bệnh héo rũ gốc mốc đen và bệnh mốc vàng (28,89 và 28,89; 88,89 và 116,67) thấp hơn so với đối chứng (82,22 và 84,45; 216,67 và 216,66). Cần áp dụng kết quả nghiên cứu trên vào thực tiễn sản xuất đậu xanh nhằm mang lại hiệu quả cao cho người sản xuất.


ABSTRACT
The study investigated the effect of the green beans seed coat with chitosan nanoparticles and the extract of antagonistic bacteria Pseudomonas putida on growth and disease suppression in vivo. The experiments were conducted with single and combination of biological agents (chitosan nanoparticles
and the extract of P. putida). Results of the study show that green beans seed coating with chitosan nanoparticles and P. putida extract give 100% germination rate compared to 91.11% (Control); Average leaf speed is faster than 0.11 leaves and increases height (25.96 cm after 20 days sowing) which is higher
than the control at 3.18 cm; Disease supression of green beans seed coats with chitosan nanoparticles and P. putida extracts is higher than that of the control, green beans seeds coats with chitosan nanoparticles and P. putida extract had the AUDPC (28.89 và 28.89, 88.89 and 116.67) lower than the control (82.22
and 84.45, 216.67 and 216.66). More coordinated formulas and field production practices should be investigated to further assess the growth and disease resistance of green bean seed coat.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Thương, V. T. T., Hương, V. T. M., Trang, N. H., Cường, N. C., & Hà, T. T. T. (2017). Đánh giá sinh trưởng, hạn chế bệnh hại của bao hạt giống đậu xanh bằng nanochitosan và dịch chiết vi khuẩn đối kháng Pseudomonas putida trong điều kiện in vivo. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 1(2), 363–370. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v1n2y2017.70
Chuyên mục
Bài báo