##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành trong năm 2016 tại cơ sở sản xuất nấm ăn Anh Đức, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm xác định vai trò và liều lượng phân chuồng phù hợp cho nấm sò. Kết quả thu được cho thấy: Bón bổ sung phân chuồng cho nấm sò trắng (Pleurotus florida) và nấm sò tím  (Pleurotus ostreatus)  trồng trên mùn cưa gỗ keo đã có tác dụng tốt theo hướng rút ngắn thời gian sinh trưởng phát triển, thu hoạch tập trung hơn, tăng các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển và năng suất, tăng giá trị thương phẩm cũng như hiệu quả kinh tế so với đối chứng. Đối với loài nấm sò trắng, bón bổ sung 6 - 9% phân chuồng hoai vào giá thể mùn cưa gỗ keo đã cho thu hoạch sớm hơn 2 ngày, năng suất tăng 116,4 - 118,5% và cho lãi tăng 122,3 - 124,6% so với không bón phân chuồng (100%). Đối với loài nấm sò tím, bón bổ sung 6 - 9% phân chuồng hoai vào giá thể mùn cưa gỗ keo đã cho thu hoạch sớm hơn 3 ngày, năng suất tăng 12,1 - 12,2% và cho lãi tăng 127,1 - 128,9% so với không bón phân chuồng (100%).


ABSTRACT
The study was conducted in 2016 at Anh Duc mushroom Production Facility, Huong Tra town, Thua Thien Hue province. The study determines the role and dosage of manure which is suitable for oyster mushroom. The results show that applying manure for white oyster mushroom (Pleurotus florida) and purple oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) which are cultivated on Acacia auriculiformis sawdust brings good effects as shortening the growth duration, harvesting more intensively, increasing fresh yield, improving commercial value and economic efficiency. Compare to trial with no manure application (100%), adding 6 - 9% of manure with Acacia auriculiformis sawdust to the white oyster mushroom shorten the harvest 2 days earlier, increase fresh yield 116.4 - 118.5% and income 122.3 - 124.6%. Compare to trial with no manure application (100%), adding 6 - 9% of manure with Acacia auriculiformis sawdust to the purple oyster mushroom shorten the harvest 3 days earlier, increase fresh yield 12.1 - 12.2% and income 127.1 - 128.9%.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Thi, N. Đình, Đức, T. A., & Tài, N. Đức. (2017). Ảnh hưởng của liều lượng phân chuồng đến sinh trưởng phát triển và năng suất nấm sò (Pleurotus spp.) trồng trên mùn cưa gỗ keo tại Thừa Thiên Huế. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 1(2), 355–362. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v1n2y2017.69
Chuyên mục
Bài báo