##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành trong năm 2016 tại vùng đất gò đồi phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế trên 2 giống sắn triển vọng KM444 và KM21-12. Kết quả cho thấy: Với liều lượng phân bón cho 1 ha là 100 kg N + 40 kg P 2 O 5 +150 kg K 2 O trên nền phân bón 1,5 tấn phân hữu cơ sinh học và 300kg vôi bột, 2 giống sắn KM444 và KM21-12 đều sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn so với đối chứng và các công thức bón phân khác. Giống KM444 năng suất thực thu đạt 38,2 - 40,0 tấn/ha, năng suất ethanol đạt 11,09 nghìn lít/ha và tăng thu so với đối chứng là 2,32 - 3,13 triệu đồng/ha. Giống KM21-12 năng suất thực thu đạt 33,91 - 39,63 tấn/ha, năng suất ethanol đạt 9,27 - 10,97 nghìn lít/ha và tăng thu so với đối chứng là 2,18 - 2,22 triệu đồng/ha. Trong 2 mật độ thí nghiệm, mật độ trồng 12.500 cây/ha cho năng suất củ và etanol đều cao hơn ở cả 2 giống sắn KM444 và KM21-12.


ABSTRACT
The research was conducted in 2016 at hilly area of Huong Xuan commune, Huong Tra town, Thua Thien Hue province on two cassava varieties namely KM444 and KM21-12. Results show that fertilizer applied at rate of 100 kg N + 40 kg P 2 O 5 + 150 kg K 2 O per hectare in the basic treatment of 2 tons of Bio-organic fertilizer and 300 kg lime, two cassava varieties namely KM444 and KM21- 12 grow and develop well. The yield and economic efficiency are higher than the control experiment and other fertilizer treatments. The root yield of KM444 variety reaches 38.2 – 40.0 tons/ha, ethanol yield reaches 11.09 thousand liters/ha and income is higher than control experiment 2.32 – 3.13 million VND/ha. The yield of KM21-12 variety reaches 33.91 – 39.63 tons/ha, ethanol yield reaches
9.27 – 10.97 thousand liters/ha and income is higher than control experiment 2.18 – 2.22 million VND/ha. Planting density in both KM444 and KM21-12 varieties of 12,500 plants/ha makes root yield and ethanol yield higher than the others density.


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Tuân, N. V., & Thi, N. Đình. (2017). Ảnh hưởng của liều lượng phân bón, mật độ đến hai giống sắn KM444 và KM21-12 tại vùng gò đồi tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 1(2), 383. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v1n2y2017.68
Chuyên mục
Bài báo