##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Quy trình nhân giống cây Cà gai leo bằng kỹ thuật giâm cành đã được chúng tôi nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy sử dụng cành giâm với  1 mắt/cành  và tỷ lệ lá để lại 75%, xử lý cành giâm bằng dung dịch IAA nồng độ 2.000 ppm hoặc NAA nồng độ 1.500 ppm trong 2 - 3 giây rồi giâm trên nền giá thể gồm 60% đất phù sa + 1% super lân + 29% phân chuồng +10% trấu hun cho tỷ lệ cây sống, sinh trưởng và phát triển cao nhất. Trong quá trình chăm sóc, nên sử dụng phân bón lá Komix để giúp cây phát triển chiều dài chồi tốt nhất, trồng cây thích hợp vào đầu tháng 2 và che bóng với tỷ lệ 20%. Quy trình nhân giống này có thể áp dụng để sản xuất cây giống Cà gai leo quy mô lớn đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất hiện nay.


ABSTRACT
Technical process for plant propagation by stem cuttings of Solanum hainanense has been developed. The result shows that the plant lives and grows at the highest rate when using the cuttings with 1 leaf bud and remain 75% of leaves, the stem cutting treated in the IAA solution at a concentration of 2,000 ppm or NAA solution at a concentration of 1,500 ppm for 2 to 3 seconds, cut in the substrate with 60% alluvial soil + 1% super phosphate + 29% manure + 10% rice husk charcoal. The suitable planting time is in early of February and shading covers 20% of the plant. This propagation technical process can be applied to produce Solanum hainanense stem cuttings for production demand currently.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Toản, H. K., Thảo, N. N., Hòa, T. Đăng, Cương, L. N., Giang, T. T. T., Thi, N. Đình, Tự, N. T., & Phúc, C. X. (2017). Quy trình nhân giống Cà gai leo (Solanum hainanense) bằng phương pháp giâm cành. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 1(2), 371–382. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v1n2y2017.67
Chuyên mục
Bài báo