##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

TÓM TẮT
Vi sinh vật phân giải phosphate vô vơ sẽ giúp cung cấp một lượng lân dễ tiêu cho cây trồng, cũng như giúp cây hấp thụ các chất dinh dưỡng khác trong đất tốt hơn. Kết quả xác định điều kiện nuôi cấy tối ưu cho ba chủng nấm Aspergillus sp. có khả năng phân giải phosphate vô cơ cao được phân lập trong đất trồng rau màu ở Thừa Thiên Huế cho thấy chủng Aspergillus sp. HX11 có thời gian nuôi cấy là 120 giờ, nhiệt độ 35°C, pH = 7, nguồn carbon rỉ đường, nguồn nitrogen NaNO 3 ;
Chủng Aspergillus sp. TV21: Thời gian nuôi cấy là 120 giờ, nhiệt độ 35°C, pH = 7, nguồn carbon rỉ đường hoặc CMC, nguồn nitrogen pepton; Chủng Aspergillus sp. TD21: Thời gian nuôi cấy là 120 -140 giờ, nhiệt độ 30°C, pH = 7,5; nguồn carbon rỉ đường, nguồn nitrogen (NH 4 ) 2 SO 4 . Kết quả của nghiên cứu sẽ góp phần vào việc sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học bón cho cây rau màu tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.


ABSTRACT
Phosphate-soluble microorganisms provide the amount of soluble phosphorus to the plant as well as help the plant absorb nutrients in the soil better. The studies on optimum cultural conditions for three Aspergillus sp. fungal strains able to soluble high phosphate that isolated in the vegetable soil in Thua Thien Hue province show Aspergillus sp. HX11 grows well with 120-hour-culture-condition, temperature = 35 0 C, pH = 7, the carbon source is molasses, the nitrogen source is NaNO 3 . Aspergillus sp. TV21 grows well with 120-hour-culture-condition, temperature = 35 0 C, pH = 7, the carbon source is molasses or CMC, the nitrogen source is Pepton. Aspergillus sp. TD21 grows well in 120 to 140 hours in the culture condition, temperature = 30 0 C, pH = 7.5; the carbon source is molasses, the nitrogen source is (NH 4 ) 2 SO 4 . The results of the research will contribute to the production and application of biological products for vegetables in Thua Thien Hue province.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Phương, T. T. X., Thủy, N. T. T., Ngọc, L. X. D., Quang, N. L. N., & Thu, V. H. M. (2017). Xác định điều kiện nuôi cấy tối ưu cho một số chủng nấm Aspergillus sp. phân giải phosphate vô cơ được phân lập trong đất trồng rau màu ở Thừa Thiên Huế. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 1(2), 337–344. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v1n2y2017.63
Chuyên mục
Bài báo