##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

TÓM TẮT
Tuy Đức là một trong những huyện của tỉnh Đắk Nông nằm trong vùng quy hoạch phát triển cây mắc ca của cả nước và của tỉnh. Tính đến năm 2016, tổng diện tích trồng cây mắc ca trên địa bàn toàn huyện đạt hơn 880 ha (Niên giám thống kê huyện Tuy Đức, 2016). Đây là loại cây trồng mới phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai của vùng, nhiều mô hình của người dân đã cho thu hoạch mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thí nghiệm này nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và hiệu quả kinh tế của 10 giống mắc ca trồng năm 2011. Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 3 giống QN1, 849 và 816 có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao nhất lần lượt (1.632, 1.535, 1.481 kg/ha/năm), cũng là các giống có tỉ lệ nhân/vỏ đạt cao từ 35,70 đến 37,23% đồng thời cho lãi thuần đạt từ 90,51 đến 102,59 triệu đồng/ha/năm.


ABSTRACT
Tuy Duc district is located in the Macadamia plantation planning region of Daknong province. Up to 2016, the total Macadamia plantation area of Tuy Duc district reached over 880 ha (Tuy Duc district’s Statistical Yearbook, 2016). This is a new crops suitable to the local climate and soil conditions. There were harvested models with high economic efficiency. This study evaluated the growth, yield and economic efficiency of 10 varieties of these Macadamia cultivars cultivated in 2011, from which 3 varieties: QN1, 849 and 816 were selected for optimal growth and production with the highest yield (1,632; 1,535; 1,481 kg/ha/year) respectively. These varieties reach the high rate in seed/shell, from 35.70 to 37.23% as well as in net rate, from 90.51 to 102.59 million VND/ha/year.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Minh, N. V., & Cương, Đặng V. (2017). Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế cây mắc ca trồng trên đất bazan tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 1(2), 313–320. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v1n2y2017.59
Chuyên mục
Bài báo