##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là tuyển chọn các cây trội có giá trị kinh tế và bảo tồn cao tại tỉnh Quảng Ngãi. Nghiên cứu được thực hiện trên rừng trồng tập trung và trồng phân tán ở 8 xã và thị trấn ở huyện Trà Bồng. Kết quả bước đầu đã chọn được 200 cây trội có độ tuổi từ 11 đến 20 năm với các chỉ tiêu sinh trưởng cao hơn so với trị số trung bình của lâm phần từ 26,09 - 75,42% về đường kính thân cây, từ 1,58 - 29,39% về chiều cao vút ngọn, từ 0,51 - 16,96% về chiều cao dưới cành và từ 10,38 - 84,73% về đường kính tán. Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung cơ sở khoa học lựa chọn cây Quế đầu dòng để duy trì, phát triển nguồn gen quý địa phương góp phần bảo vệ thương hiệu cây Quế tại huyện Trà Bồng.


ABSTRACT
This study aims to select the dominant trees of Tra Bong Que (Cinnamomum cassia Bl.) with high economic and conservation values in Quang Ngai province. The study sites were the concentrated plantation forests and scattered trees at eight communes and towns in Tra Bong district.
200 dominant trees at the age of 11 - 20 years were selected with higher growth quotient compare to the average value of the forest, from 26.09 - 75.42% in diameter, 1.58 - 29.39% in the treetop, 0.51 -16.96% in the height under the branches and 10.38 - 84.73 % in canopy diameter. The study results will contribute to the scientific basis for the selection of seed Cinnamon trees to maintain and develop local valuable gene sources, protecting the Cinnamon brands in Tra Bong district.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Ngọc, T. K., Hưng, P. D., & Lợi, N. V. (2017). Nghiên cứu tuyển chọn cây trội giống Quế bản địa (Cinnamomum cassia Bl.) ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 1(2), 321–330. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v1n2y2017.58
Chuyên mục
Bài báo