##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu nuôi kết hợp tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) với mật độ rong câu (Gracilaria sp.) khác nhau được thực hiện trong 60 ngày. Nghiệm thức đối chứng là tôm nuôi đơn và các nghiệm thức nuôi kết hợp tôm - rong câu với bốn mật độ rong câu khác nhau gồm 1; 1,5; 2 và 2,5 kg/m 3 . Tôm thí nghiệm có khối lượng ban đầu 0,93 g được nuôi với mật độ 150 con/m 3 , độ mặn 10‰ và sục khí liên tục. Kết quả cho thấy chất lượng nước ở các nghiệm thức nuôi kết hợp có hàm lượng hợp chất đạm (TAN, NO 2 - , NO 3 - và TN), photpho (PO 4 3- và TP) và COD thấp hơn nhiều (p < 0,05) so với nghiệm thức nuôi đơn. Tuy nhiên, ở nghiệm thức mật độ rong cao (2,5 kg/m 3 ) có sự biến động lớn về hàm lượng oxy hòa tan và pH. Tỉ lệ sống, tốc độ tăng trưởng, năng suất và hệ số tiêu tốn thức ăn trong hệ thống nuôi kết hợp được cải thiện đáng kể, trong đó mật độ rong câu 2 kg/m 3 cho hiệu quả cao nhất.


ABSTRACT
Study on co-culture of the white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) with different densities of red seaweed (Gracilaria sp.) was conducted within 60 days. Shrimps were mono-cultured considered as the control treatment, and co-culture treatments of shrimp with red seaweed at four different densities namely 1; 1.5; 2 and 2.5 kg/m 3 . Experimental shrimps with mean initial weights of 0.93 g were stocked at the rate of 150 ind/m 3 , at salinity of 10 ppt with continuous aeration. Results showed that water quality in all co-culture treatments had significantly lower contents of nitrogen (TAN, NO 2 - , NO 3 - and TN), phosphorus compounds (PO 4 3- và TP) and COD as compared with the mono-culture treatment (p < 0.05).
However, at high density of red seaweed (2.5 kg/m 3 ) caused large fluctuation of dissolved oxygen concentration and pH. Moreover, survival, growth rate, production and feed conversion ratio of shrimps in co-culture system were greatly improved, of which at density of 2 kg Gracilaria/m 3 gave the best efficiency.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Kha, N. M., & Anh, N. T. N. (2017). Hiệu quả của mô hình nuôi kết hợp tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) với các mật độ rong câu (Gracilaria sp.) khác nhau. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 1(2), 303–312. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v1n2y2017.57
Chuyên mục
Bài báo