##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu tiến hành xác định giá trị cảnh quan của chợ nổi Cái Răng mang lại cho đối tượng khách trong nước trong năm 2016. Phương pháp chi phí du hành theo vùng và phương pháp hồi quy tuyến tính được sử dụng để xác định giá trị cảnh quan của chợ nổi Cái Răng và xây dựng đường cầu du lịch của du khách trong nước đối với chợ nổi. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, giá trị du lịch của chợ nổi Cái Răng năm 2016 dưới dạng tiền tệ là 373.747,39 triệu đồng. Trong đó, thặng dư của du khách khi tham quan chợ nổi Cái Răng là 116.003,68 triệu đồng và thu nhập của các doanh nghiệp nhận được dưới dạng chi tiêu của du khách là 257.743,71 triệu đồng. Đường cầu du lịch của khách nội địa có dạng VR = 15,916 – 8,961.10 -6 x TC. Nghiên cứu đã đóng góp thêm minh chứng cho lý thuyết
giá trị cảnh quan và phương pháp chi phí du hành với trường hợp cụ thể chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ.


ABSTRACT
The research aims to estimate the tourism value of Cai Rang Floating Market in 2016. Zonal Travel Cost Method is used to value tourism uses of Cai Rang Floating Market. Linear Regression Method is used to establish the demand curve of domestic tourists for the floating market. The result of research shows that the tourism value of Cai Rang Floating Market in 2016 is 373,747.39 million VND, including the surplus of domestic tourists is 116,003.68 million VND, and the income of companies in the form of tourists’ payment is 257,743.71 million VND. The demand curve of domestic tourists has a form of VR = 15,916 – 8,961.10 -6 x TC. This paper contributes evidence to the theory of tourism value and travel cost method, with the specific case of Cai Rang Floating Market,
Can Tho city.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Hiếu, P. T., & Thuận, L. T. (2017). Áp dụng phương pháp chi phí du hành để xác định giá trị cảnh quan của chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 1(2), 285–292. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v1n2y2017.53
Chuyên mục
Bài báo