##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

TÓM TẮT
Các đặc điểm dược tính quý của cây Môn Ngọt (Colocasia esculenta) ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa được nghiên cứu nhiều. Việc khảo sát các đặc tính sinh hóa và khả năng kháng khuẩn của các loại cao chiết từ Colocasia esculenta, đặc biệt là trên các loài vi khuẩn phổ biến sẽ mở rộng hướng đi cho ngành dược liệu trước tình hình kháng kháng sinh phổ rộng hiện nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy sản phẩm cao chiết BE70, được ly trích từ bẹ lá Môn bằng dung môi ethanol 70 o , có ưu thế vượt trội khi khảo sát đặc tính sinh hóa với đa dạng các hợp chất thực vật. Hàm lượng phenol tổng, flavonoid tổng và alkaloid tổng trong cao chiết, có giá trị lần lượt là 126,93 µg/mg; 649,62 µg/mg và 82,70 µg/mg. Ngoài ra, nghiệm thức BE70 còn cho thấy khả năng kháng oxy hóa tốt nhất (dựa trên
IC 50 ). Về khả năng kháng khuẩn, nghiệm thức CNE96, được ly trích từ củ ngó, cho kết quả tốt nhất và kháng khuẩn linh hoạt khi ức chế hiệu quả loài vi khuẩn Gram âm Escherichia coli nhưng lại ít gây tác động lên loài Bacillus subtilis.


ABSTRACT
Many valuable medicinal properties of Mon Ngot (Colocasia esculenta) in Vietnam has been still undercovered. Conducting biochemical analysis and antimicrobial assays of Taro extracts on well-known bacterial strains may widen the path for application and further researches on this plant.
This is especially obviously essential and promising in the era of widespread antibiotic-resistance nowadays. The results from this research revealed that BE70, the treatment achieved from shoot and leaf and extracted by 70o ethanol, exhibited the highest positive effects in most of the biochemical screening assays. This treatment gave the records of TPC, TFC and TAC, with 126.93 µg/mg; 649.62 µg/mg and 82.70 µg/mg, respectively and variety of other bioactive compounds. Besides, BE70 treatment possesses highest antioxidant potential (in terms of IC 50 ). Regarding antimicrobial activity, CNE96 treatment which was extracted from taro’s root was identified to be highly effective and flexible when it strongly inhibited Gram Negative bacteria Escherichia coli while less affected on Bacillus subtilis strain which plays a crucial role in nature and beneficial for human health.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Độ, N. Đức, Thanh, V. N., Băn, N. V., Khiêm, P. T., Tâm, N. T., & Tâm, H. N. T. (2017). Khảo sát đặc tính sinh hóa và khả năng kháng khuẩn của cao chiết từ cây Môn ngọt (Colocasia esculenta). Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 1(2), 265–274. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v1n2y2017.51
Chuyên mục
Bài báo