##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Thí nghiệm được triển khai tại Trung tâm nghiên cứu Thủy An, thuộc Viện Nghiên cứu phát triển, trường Đại học Nông Lâm Huế. Tổng số 24 lợn lai F1 (Large White x Móng Cái), 35 ngày tuổi, khối lượng trung bình 7,5 kg ± 0,12 được phân bố ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức tương ứng với 4 mức bổ sung chế phẩm khác nhau, mỗi nghiệm thức có 3 lần lặp lại với 3 ô chuồng (2 con lợn/1 ô chuồng). Nghiệm thức 1 (ký hiệu CT0): không bổ sung chế phẩm; nghiệm thức 2 (ký hiệu CTBL1): bổ sung mức 1 x 10 8 CFU/g thức ăn; nghiệm thức 3 (ký hiệu CTBL2): bổ sung mức 2 x 10 8 CFU/g thức ăn; và nghiệm thức 4 (ký hiệu CTBL3): bổ sung mức 3 x 10 8 CFU/g thức ăn (CFU: là số đơn vị khuẩn lạc trong 1mL mẫu). Lợn được nuôi ở ba giai đoạn, nhưng chỉ bổ sung chế phẩm ở giai đoạn 7-20 kg và
giai đoạn 20 - 50 kg, giai đoạn từ 50 - 80 kg không bổ sung. Kết quả cho thấy mức bổ sung 3 x 10 8 CFU/g thức ăn có ảnh hưởng tích cực đến lượng ăn vào, tăng trọng bình quân đạt 638,8 g/ngày và chi phí thức ăn giảm được 16% so với lô đối chứng.The experiments were conducted at the laboratory of the Faculty of Animal Sciences and at the Research Farm of Hue University of Agriculture and Forestry. 24 crossbred F1 (Large White x Mong Cai) pigs at 35 days old, average of 7.5 kg of live weight were randomly allocated into 4 groups with each 6 pigs per treatment, 3 males and 3 females, one male and one female were kept in a pen. There were 4 diets formulated in which CT0 was the control and 3 diets supplemented probiotic of Bacillus subtilis and Lactobacillus plantarum at the levels of CTBL1 at 1.10 8 CFU/gram of feed; CTBL2 at 2.10 8 CFU/gram of feed; and CTBL3 at 3.10 8 CFU/gram of feed. Pigs were fed with 3 periods of growing (7 - 20 kg; 20 - 50 kg and 50 - 80 kg of live weight, respectively). Supplementation of probiotics in diets was only applied in the period of 7 - 20 kg and 20 - 50 kg. The results show that the supplementation of probiotics at 3.10 8 CFU/gram of feed give higher feed intake, body weight gains 638.8 g/day than other treatments and lower feed costs 16% than the control diet


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
An, L. V., Lộc, N. T., & Hương, N. M. (2017). Nghiên cứu sử dụng chế phẩm probiotic (Bacillus subtilis và Lactobacillus plantarum) trong khẩu phần thức ăn nuôi lợn giai đoạn sau cai sữa và nuôi thịt. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 1(2), 209–216. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v1n2y2017.43
Chuyên mục
Bài báo