1.
Hoàng Hữu H, Lê Anh H, Nguyễn Đình T. NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHÍ “LÀNG THÔNG MINH – XÃ KẾT NỐI” PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XÃ NÔNG THÔN MỚI. HUAF JASAT [Internet]. 5 Tháng Chạp 2022 [cited 25 Tháng Ba 2023];6(3):3215-29. Available at: https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/927