Hoàng Hữu, Hạnh, Hoàng Lê Anh, và Tĩnh Nguyễn Đình. “NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHÍ ‘LÀNG THÔNG MINH – XÃ KẾT NỐI’ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XÃ NÔNG THÔN MỚI”. Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế 6, no. 3 (Tháng Chạp 5, 2022): 3215–3229. Truy cập Tháng Ba 25, 2023. https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/927.