[1]
H. Hoàng Hữu, H. Lê Anh, và T. Nguyễn Đình, “NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHÍ ‘LÀNG THÔNG MINH – XÃ KẾT NỐI’ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XÃ NÔNG THÔN MỚI”, HUAF JASAT, vol 6, số p.h 3, tr 3215–3229, tháng 12 2022.