[1]
H. Lê Thị Thu, H. Trần Thị Thu, và H. Lê Thị, “NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÂY LỤC BÌNH (Eichhornia crassipes (Mart) Solms) LÀM GIÁ THỂ TRỒNG NẤM SÒ TRẮNG (Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.) TẠI THỪA THIÊN HUẾ”, HUAF JASAT, vol 6, số p.h 3, tr 3180–3188, tháng 12 2022.