[1]
N. V. Thành, T. T. . Hằng, T. T. Ánh Nguyệt, và N. T. Dũng, “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐẤT BỀN VỮNG Ở VÙNG CAO CỦA HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”, HUAF JASAT, vol 6, số p.h 2, tr 3084–3092, tháng 6 2022.