Hoàng Hữu, H., Lê Anh, H. và Nguyễn Đình, T. (2022) “NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHÍ ‘LÀNG THÔNG MINH – XÃ KẾT NỐI’ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XÃ NÔNG THÔN MỚI”, Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 6(3), tr 3215–3229. doi: 10.46826/huaf-jasat.v6n3y2022.927.