Anh, N. T. Q. ., Chào, N. V., Na, T. T., Đức, L. M. và Bích, B. N. (2022) “SỰ LƯU HÀNH VÀ MỨC ĐỘ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN STREPTOCOCUS SPP. PHÂN LẬP TỪ LỢN NUÔI Ở THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”, Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 6(2), tr 2936–2943. doi: 10.46826/huaf-jasat.v6n2y2022.900.