Thành, N. V., Hằng, T. T. ., Nguyệt, T. T. Ánh và Dũng, N. T. (2022) “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐẤT BỀN VỮNG Ở VÙNG CAO CỦA HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”, Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 6(2), tr 3084–3092. doi: 10.46826/huaf-jasat.v6n2y2022.880.