Hoàng Hữu, Hạnh, Hoàng Lê Anh, và Tĩnh Nguyễn Đình. 2022. “NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHÍ ‘LÀNG THÔNG MINH – XÃ KẾT NỐI’ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XÃ NÔNG THÔN MỚI”. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế 6 (3):3215-29. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n3y2022.927.