HOÀNG HỮU, H.; LÊ ANH, H.; NGUYỄN ĐÌNH, T. NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHÍ “LÀNG THÔNG MINH – XÃ KẾT NỐI” PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XÃ NÔNG THÔN MỚI. Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 3215–3229, 2022. DOI: 10.46826/huaf-jasat.v6n3y2022.927. Disponível em: https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/927. Acesso em: 25 tháng 3. 2023.