ANH, N. T. Q. .; CHÀO, N. V.; NA, T. T.; ĐỨC, L. M.; BÍCH, B. N. SỰ LƯU HÀNH VÀ MỨC ĐỘ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN STREPTOCOCUS SPP. PHÂN LẬP TỪ LỢN NUÔI Ở THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 2936–2943, 2022. DOI: 10.46826/huaf-jasat.v6n2y2022.900. Disponível em: https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/900. Acesso em: 9 tháng 12. 2022.