LÊ, P. T.; TÚ, N. A.; TÂN, H. X.; TÂM, L. C. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA HÌNH, ĐỊA MẠO ĐẾN MƯA VÀ LŨ LỤT Ở LƯU VỰC SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH. Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 3093–3106, 2022. DOI: 10.46826/huaf-jasat.v6n2y2022.889. Disponível em: https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/889. Acesso em: 9 tháng 12. 2022.