THÀNH, N. V.; HẰNG, T. T. .; NGUYỆT, T. T. Ánh; DŨNG, N. T. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐẤT BỀN VỮNG Ở VÙNG CAO CỦA HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 3084–3092, 2022. DOI: 10.46826/huaf-jasat.v6n2y2022.880. Disponível em: https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/880. Acesso em: 9 tháng 12. 2022.