Thành, N. V., Hằng, T. T. ., Nguyệt, T. T. Ánh, & Dũng, N. T. (2022). CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐẤT BỀN VỮNG Ở VÙNG CAO CỦA HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tạp Chí Khoa học Và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế, 6(2), 3084–3092. https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n2y2022.880