(1)
Hoàng Hữu, H.; Lê Anh, H.; Nguyễn Đình, T. NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHÍ “LÀNG THÔNG MINH – XÃ KẾT NỐI” PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XÃ NÔNG THÔN MỚI. HUAF JASAT 2022, 6, 3215-3229.