[1]
Hoàng Hữu, H., Lê Anh, H. và Nguyễn Đình, T. 2022. NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHÍ “LÀNG THÔNG MINH – XÃ KẾT NỐI” PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XÃ NÔNG THÔN MỚI. Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế. 6, 3 (tháng 12 2022), 3215–3229. DOI:https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n3y2022.927.