[1]
Thành, N.V., Hằng, T.T. , Nguyệt, T.T. Ánh và Dũng, N.T. 2022. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐẤT BỀN VỮNG Ở VÙNG CAO CỦA HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế. 6, 2 (tháng 6 2022), 3084–3092. DOI:https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n2y2022.880.