Quay trở lại Chi tiết Bài báo NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TRÀ TÚI LỌC NẤM VÂN CHI (Trametes versicolor) Tải xuống Tải xuống PDF