Quay trở lại Chi tiết Bài báo NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÂY LỤC BÌNH (Eichhornia crassipes (Mart) Solms) LÀM GIÁ THỂ TRỒNG NẤM SÒ TRẮNG (Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.) TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tải xuống Tải xuống PDF