1. Đối với tác giả ngoài trường ĐHNL Huế

Gửi bản thảo về cho Ban trị sự theo địa chỉ tapchidhnl@huaf.edu.vn hoặc đăng ký là thành viên để gửi bài Online

2. Đối với các tác giả là cán bộ trường ĐHNL Huế

Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.