Trở lại chi tiết bài báo Vol 4 No 1 (2020): Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Tải Download PDF