Trở lại chi tiết bài báo Vol 5 No 1 (2021): Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Tải Download PDF