Chúng tôi khuyến khích bạn đọc đăng ký dịch vụ thông báo khi xuất bản với Tạp chí bằng cách sử dụng đường dẫn Đăng ký ở đầu trang chủ của Tạp chí. Việc đăng ký này sẽ giúp bạn đọc nhận được Mục lục của mỗi số Tạp chí mới qua đường email. Danh sách đăng ký cũng cho phép Tạp chí thống kê lượng độc giả của mình. Chúng tôi cam kết rằng tên, địa chỉ Email, và các thông tin khác mà bạn đọc nhập vào các mẫu biểu trên Hệ thống quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí chỉ được sử dụng vào các mục đích đã được tuyên bố rõ ràng, và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác hay dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.