Chúng tôi khuyến khích cán bộ các thư viện xem xét đưa Tạp chí khoa học & công nghệ nông nghiệp vào danh mục các Tạp chí điện tử của mình. Xin lưu ý rằng Hệ thống quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí được xây dựng dựa trên nền tảng Hệ thống tạp chí mở (Vui lòng xem thêm Phần mềm tạp chí mở (Open Journal Systems).