Trở lại chi tiết bài báo XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG KHẢ NĂNG HẠN HÁN TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA DỰA VÀO CHỈ SỐ CHUẨN HÓA GIÁNG THỦY TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tải Download PDF