Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế
Trở lại chi tiết bài báo Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống cà rốt (Daucus carota L. cultivars) trong vụ Đông - Xuân tại Thừa Thiên Huế Tải Download PDF