Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống cà rốt (Daucus carota L. cultivars) trong vụ Đông - Xuân tại Thừa Thiên Huế

  • Đặng Văn Sơn
  • Nguyễn Đình Thi
  • Phan Thị Hằng
  • Hoàng Trọng Kháng
  • Trần Đăng Khoa

Tóm tắt

TÓM TẮT
Nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành trong vụ Đông - Xuân tại Trung tâm Nghiên cứu cây trồng Tứ Hạ, Viện Nghiên cứu và Phát triển, Trường Đại học Nông Lâm Huế bằng phương pháp thực nghiệm trên đồng ruộng nhằm đánh giá, tuyển chọn một số giống cà rốt có triển vọng và phù hợp để phục vụ sản xuất. Kết quả thí nghiệm đã chọn ra được 2 giống cà rốt là TN391 và Kuroda Improved có ưu điểm hơn so với những giống khác trong tổng số 10 giống thử nghiệm. Giống TN391 cho năng suất thực thu đạt 24,0 tấn/ha, tỷ lệ củ loại 1 đạt 59,7%, khẩu vị ăn tươi ngọt vừa và giòn, độ brix đạt 7,9. Giống Kuroda Improved cho năng suất thực thu đạt 18,8 tấn/ha, tỷ lệ củ loại 1 đạt 60,0%, khẩu vị ăn tươi ngọt và rất giòn, độ brix đạt 8,2.


ABSTRACT
The research was conducted at the Tu Ha Crop research center, Institute of research and development, Hue University of Agriculture and Forestry. This study aims to select the promising carrot varieties for Winter - Spring crop production in Thua Thien Hue province. The results show that among 10 tested cultivars, two cultivars namely TN391 and Kuroda Improved have more advantages than the others. The TN391 cultivar yields 24 tonnes/ha, of which 59.7% is categorized as type 1 marketable roots, has a Brix of 7.9 with medium sweetness and crunchiness; while the Kuroda Improved cultivar yields 18.8 tonnes/ha (60% type 1), has a Brix of 8.2 with high sweetness and crunchiness.

Được xuất bản
2017-09-29
Làm thế nào để trích dẫn
SƠN, Đặng Văn et al. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống cà rốt (Daucus carota L. cultivars) trong vụ Đông - Xuân tại Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học & công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 345-354, sep. 2017. ISSN 2588-1256. Available at: <http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/64>. Date accessed: 19 feb. 2018.