Trở lại chi tiết bài báo Đặc điếm sinh học và hiện trạng phân bố cây Thiên môn (Asparagus sp.) tại xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai Tải Download PDF