##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Gen RNF212 có vai trò quan trọng điều hoà sự trao đổi chéo trong quá trình tái tổ hợp giảm phân. Những nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng tỷ lệ tái tổ hợp giảm phân tương quan thuận với tỷ lệ sinh sản thành công ở người. Thêm vào dó, alen T của RNF212 P259S được cho rằng làm gia tăng tỷ lệ tái tổ hợp giảm phân ở bò, do đó, trong nghiên cứu hiện tại chúng tôi đã tiến hành phân tích đa hình gen RNF212 P259S trên 30 bò Vàng thuần bằng phương pháp PCR-RFLP và giải trình tự gen nhằm cung cấp thông tin kiểu gen của gen liên quan đến tái tổ hợp giảm phân cho công tác chọn và nhân giống bò Vàng. Kết quả phân tích chỉ ra rằng có sự đa hình gen RNF212 P259S trong quần thể bò Vàng và sự xuất hiện tần suất thấp của alen T ở bò Vàng là thông tin hữu ích cho chọn giống tương lai của chăn nuôi bò Vàng Việt Nam. Đây là báo cáo đầu tiên về sự có mặt của một đột biến nhầm nghĩa trong gen điều hoà quá trình giảm phân ở bò Vàng Việt Nam. Phát hiện này mở ra tầm nhìn mới cho chương trình giống vật nuôi sử dụng các SNPs trong những gen liên quan đến quá trình tái tổ hợp giảm phân và sinh sản để cải thiện năng suất sinh sản của vật nuôi.


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo