##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Sinh sản và sản xuất thịt là những tính trạng kinh tế quan trọng trong sản xuất chăn nuôi. Để cải thiện di truyền những tính trạng này, chỉ thị phân tử đã được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nước có hệ thống chăn nuôi phát triển. Những nghiên cứu gần đây cho rằng gen RNF212 NCAPG liên quan đến khả năng sinh sản và sức sản xuất thịt ở động vật có vú. Trong đó, đột biến thay thế nucleotide đơn C>T trên gen RNF212 được biết làm gia tăng tỷ lệ tái tổ hợp giảm phân ở bò. Hơn nữa, tỷ lệ tái tổ hợp giảm phân tương quan thuận với hiệu quả sinh sản nên đột biến này có thể là chỉ thị quan trọng liên quan đến khả năng sinh sản cao ở bò. Bên cạnh đó, đột biến thay thế nucleotide đơn A>G trên gen NCAPG được biết làm gia tăng khối lượng thịt xẻ ở bò. Do đó, trong nghiên cứu hiện tại, chúng tôi đã tiến hành phân tích đa hình gen RNF212 P259SNCAPG I442M trên 2 tổ hợp bò lai bằng phương pháp PCR-RFLP. Kết quả phân tích chỉ ra rằng RNF212 P259SNCAPG I442M là đa hình trong quần thể bò lai Sind và lai Brahman ở Việt Nam. Sự xuất hiện tần suất thấp của alen T (RNF212) và tần suất cao của alen G (NCAPG) có ý nghĩa quan trọng cho công tác chọn và lai tạo giống bò có khả năng sinh sản và năng suất thịt cao. 


ABSTRACT


Reproduction and meat production are considered as the most economically important traits in livestock production. In developed countries, the molecular markers have been commonly used in the animal breeding program  to find the favorable alleles in genes associated with economically important traits. The recent studies showed that RNF212 and NCAPG genes are involved in fertility and meat production in mammals, respectively. In which, T allele of RNF212 P259S gene was reported to significantly associate with a higher recombination rate in cow s. Of note, since the meiotic recombination rate correlates positively with the reproductive success of human females, the RNF212 P259S is expected to be a useful marker for increasing the reproductive performance in cattle. In addition, G allele of NCAPG I442M increased the carcass weight of cattle. Therefore, in this study, we conducted the polymorphisms of RNF212 P259S and NCAPG I442M by using PCR-RFLP in 2 crossbred cattle. The results showed that the RNF212 P259S and NCAPG I442M were polymorphic in Red Sindhi and Brahman crossbred cattle. The presence of T allele of RNF212 P259S and G allele of NCAPG I442M are informative for the future breeding of Vietnamese crossbred cattle.


 


 


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)